Mail: info@gmfnybro.se

Ordförande: Lars-Erik Järling 076-842 30 42

Adress: GMF-förening i samverkan

        c/o Överförmyndarnämnden i Nybro

        382 80 Nybro

Ett godmanskap innehåller tre delar -
bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person


Bevaka rätt innebär att gode mannen företräder huvudmannens intressen i olika situationer. T ex ansökningar till myndigheter, kommunen eller Försäkringskassan. Det kan även innebära att företräda vid försäljning av bostad, kontakter med fordringsägare, upplägg av avbetalningsplaner, arvskifte eller vid ansökan om skuldsanering.


Förvalta egendom innebär att huvudmannens ekonomi tas om hand, att räkningar betalas och att en budget läggs upp. Det handlar dels om vardagsekonomi, men kan även handla om att göra upp en avbetalningsplan på skulder eller förvalta tillgångar såsom bankmedel, aktier, fonder mm.


Sörja för person innebär att gode mannen genom regelbundna besök ska uppmärksamma huvudmannens behov och bevaka intressen. Gode mannen ska vara en länk mellan huvudmannen och omgivningen och uppmuntra och utveckla de sociala kontakterna, boendet, vården och fritiden. Det är inte gode mannens uppgift att åka och handla eller följa med på läkarbesök utan uppgiften är att se till att det görs och söka de insatser som finns för det.


Ibland behövs en förvaltare istället för god man


Då krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar om någon ska få en förvaltare. Om det till exempel på grund av sjukdom finns stor risk att någon slösar bort sina pengar, drar på sig mycket skulder eller om det finns personer i omgivningen som försöker utnyttja den som är i behov av hjälp ekonomiskt kan förvaltarskap vara aktuellt.
Till skillnad från godmanskap kan ett förvaltarskap vara en tvångsåtgärd. Förvaltare får man bara om det är absolut nödvändigt. Den som får en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och kan inte längre ingå avtal och eller komma åt sina pengar. Det är förvaltaren som bestämmer om ekonomin.

Hej alla godemän och förvaltare               2020 11 06

Som vi alla vet och fått erfara har det här året varit något utöver det vanliga. Många av oss känner någon eller några som har blivit smittade av Covid-19. Många av våra huvudmän tillhör någon riskgrupp och vi som godemän och förvaltare kanske också tillhör någon riskgrupp.

Vi har tyvärr inte kunnat träffa våra huvudmän på sedvanligt sätt. Förutom att våra huvudmän och vi tappar den sociala biten, upplever många av oss att det varit betydligt svårare och mer tungarbetat än vanligt.

En del gånger har vi kanske fått ringa våra huvudmän för att meddela dem att vi lämnar brev, saldo eller annan information i deras brevlåda för att sedan behöva ringa dem igen för att förklara vad det är vi har lämnat till dem.

Som ni märkt har vi tyvärr inte kunnat ha några medlemsmöten i år. Styrelsens ambition är att vi ska kunna ha vårt årsmöte i februari 2021. Kallelse och övrig mötesinformation kommer att komma i januari 2021.

Vi i styrelsen har haft 3 möten sedan årsmötet den 27 februari. De två sista av våra möten har varit digitala.

RGMF, Riksförbundet för GodeMän och Förvaltare, hade ett digitalt årsmöte i augusti där även röstningen skedde digitalt. Vi som förening fick lämna våra synpunkter via mail genom vår ordförande Lars-Erik Järling. Han blev även invald i förbundsstyrelsen. Du kan läsa protokollet på RGMFs hemsida, www.rgmf.se

I oktober var det även en ordförandekonferens. De som representerade vår förening var ordförande Lars-Erik Järling och vår kassör, Pernilla Keyser. Det var många intressanta frågor och diskussioner som kom upp. Även det protokollet kan du läsa på RGMFs hemsida.

Medlemsavgiften för 2021 är viktigt att du betalar in senast den 15 december 2020, för att du fortsatt ska kunna vara försäkrad. Läs gärna mer på RGMFs hemsida vad som ingår i försäkringen.

Avgiften är fortsatt 400 kronor även för 2021. Inbetalning kan ske antingen via vårt bankgiro 5448–7939 eller swish till 123 566 2408. Kom ihåg att skriva ditt namn i samband med inbetalningen.

Om du vet någon/några som är ställföreträdare och inte är medlem i vår förening, tala gärna om för dem hur viktigt det är att vara medlem i en förening som dels kan företräda dem i viktiga frågor och dels att de får en mycket fördelaktig försäkring som ingår i medlemsavgiften.

Genom medlemskapet har vi en ansvarsförsäkring som skyddar vid eventuella tvister eller skadestånd. Man behöver vara uppmärksam på att huvudmannen eller dennes anhöriga kan stämma godeman/förvaltare i upp till 3 år efter uppdragets avslut. Därför bör man fortsätta vara försäkrad även om man slutar med alla sina uppdrag.

Det ingår även en olycksfallsförsäkring som skyddar om något händer när vi är på uppdrag. Men framförallt får vi möjligheten till gemenskap, kompetens och erfarenhetsutbyte, samt att kunna påverka och förbättra uppdraget.

Vi har kontinuerliga kontakter med Överförmyndarnämnden. I december är ett möte med nämndens politiker inplanerat. Förhoppningsvis går det att genomföra det med tanke på pandemin.

Och tyvärr har ju smittan fått en ny fart i vårt land. Det är oroväckande för oss alla. Så var noga med att följa Folkhälsomyndighetens och berörda kommuners restriktioner.

Som sagt, var rädd om dig själv och andra:

  • Är du sjuk stanna hemma
  • Testa dig om du har symtom
  • Tvätta händerna ofta
  • Håll avstånd
  • Håll ut

 Med hopp om att vi alla kan ses snart //

Styrelsen

GMF-förening i samverkan

 

Broschyrer

Det har kommit en ny broschyr med information om bankfrågor, ni hittar den i länken här. Ni kan också läsa här vad Riksförbundet Gode Män och Förvaltare gör. Längre ner finns länkar om försäkringen och medlemsansökan.Nyhet 200505: Om du ansökt om uttag från spärrat konto på Swedbank behöver du under Coronatiden inte gå in på bankkontoret. Överförmyndarhandläggaren skickar medgivande direkt till Swedbank som för över pengarna och skickar ett kvitto till dig. OBS gäller endast Swedbank.

Aktuell styrelseinformation från Riksförbundet Gode män och Förvaltare

Aktuell information 200425 om Corona och inställd RGMF Stämma 

Varje dag många gånger om dagen uppdaterar media om rådande läge om Corona/Covid19 och dess verkningar i Sverige ja hela världen. Nu har det börjat skönjas en viss förhoppning om att det
sakta är på väg att plana ut med smittorisken och allvarligt sjuka. Men noggrant noteras att fortsätta vara försiktig i agerande för inte smittas eller smitta vidare.
Som ställföreträdare har de flesta sannolikt fått erfara förluster i sina uppdrag då ett stort antal huvudmän är de som ingått i riskzonen. Det får vi beklaga ty det är lika lätt att känna denna förlust som en anhörigförlust.
I RGMFs förbundsstyrelseverksamhet sker idag inga personliga möten och styrelsen verkar på övertid enligt stadgarna då årsstämman ej gått att genomföra inom stadgebunden tid. Genom att Sverige har avstannat i yrkesverksamheten på i stort sett alla områden utom vården så har även Ställföreträdaren drabbats med vissa problem med att vara huvudmannen till full hjälp och stöd.
Även föreningarna har tvingats avstå från viktig mötesverksamhet för både utbildning och erfarenhetsutbyte med anledning av de restriktioner som förelagts för möten i grupper.
Ett område är det ekonomiska att hantera dagliga behov med medel, betala räkningar och se till att HM som bor på boende får de vanlig medel till olika inköp. Detta har nu SKR uppmärksammat och sammanställt ”Hemställan om möjligheter avseende digitala uttagsmedgivanden för förordnade ställföreträdare”. RGMF har här fått möjligheten att i denna hemställan meddela RGMFs synpunkter och tankar om digitala utvecklingsmöjligheter vi kan se som önskvärda. Denna hemställan kommer att sändas till Justitieminister, Finansminister, Finansinspektionen samt Myndigheten för digital förvaltning.
Vad kommer nu att hända inom Förbundsstyrelseverksamheten? Vi kommer att fortsätta vara föreningarna till stöd och hjälp om detta efterfrågas, vi kommer att följa utvecklingen om hur vi får mötas och komma igång med vår verksamhet igen, vi kommer att, om det finns möjlighet, att genomföra RGMFs årsstämma den 13 juni och i övrigt verka för att ta till oss allt som berör oss alla Ställföreträdare.
Vår fortsatta uppmaning är följ Folkhälsomyndighetens anvisningar och var varsam om dig själv!

”En God Man är en betydelsefull person som gör en betydelsefull insats för en betydelsefull medmänniska”


Vid årsmöte som ägde rum den 27 februari 2020 beslutades följande:

  •  Föreningsstadgar fastställdes
  •  Styrelse valdes
  •  Medlemsavgiften fastställdes för 2020 och 2021 till 400 kr, i medlemsavgiften ingår ansvarsförsäkring via Ålands försäkringsbolag 200 kr, olycksfallsförsäkring via riksorganisationen RGMF och Trygg-Hansa 50 kr, till den lokala föreningen 150 kr.
  •  På årsmötet hade vi också grupparbete med frågan "Vad är viktigt för dig att föreningen arbetar med?" Vi delade upp oss i smågrupper och diskuterade frågan. Efteråt presenterade varje grupp sina tankar och idéer. Den nya styrelsen har fått i uppdrag att arbeta vidare med sammanställningen av detta på nästa styrelsemöte.

Överförmyndarnämnden i Nybro är i samverkan med Torsås, Emmaboda och Uppvidinge kommun och vi är en förening för alla Gode män och Förvaltare som ingår i dessa kommuner.
Syftet med föreningen är bl.a. att ta tillvara medlemmarnas intressen gentemot överförmyndarenhet samt andra myndigheter och organisationer. Men även att öka kunskapen hos medlemmarna via informations- och diskussionsträffar. Genom föreningen erhålls en olycksfallsförsäkring, som gäller resa till och från ert jobb som ställföreträdare samt under tiden där, samt en ansvarsförsäkring, som ger ett bra skydd om något oväntat skulle uppstå som gode mannen/förvaltaren anses ansvariga för. Många tror att ens hemförsäkring täcker detta, vilket ej är fallet!

Läs gärna försäkringsbreven här nedan.

Tänk på att vi behöver dina kontaktuppgifter för att ordna med försäkringarna och kunna nå dig för att ge information. Maila dem till info-adressen eller direkt till Pernilla Keyser. Du kan också skicka dem per post till vår adress som är samma som överförmyndarna eller till Pernilla Keyser.